Regulamin sklepu internetowego

 1.  zaznaDefinicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Mi Bliskie;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mibliskie.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mi Bliskie a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. Postanowienia ogólne
 12. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem .
 13. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Sklep internetowy Mi Bliskie, działający pod adresem www.mibliskie.pl, prowadzony jest przez Antoniego Liśkiewicz, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Antoni Liśkiewicz, NIP: 6751327880, REGON: 381507672, ul. Kasztelańska nrt 28/14, 30-116 Kraków
 15. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),włączona obsługa plików cookies, zainstalowany program FlashPlayer
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Mi Bliskie zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mibliskie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Mi Bliskie może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Mi Bliskie za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Mi Bliskie.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Mi Bliskie

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Mi Bliskie,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mibliskie.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Mi Bliskie Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
  Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mibliskie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 1. Dostawa
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Firmy kurierskiej DPD

Koszty dostawy na terenie Polski pokrywa sprzedawca. W przypadku wysyłki zagranicznej prosimy o kontakt [email protected] .               

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych, chyba że na karcie produktu zaznaczono inaczej.
 2. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

 1. Ceny i metody płatności
 2. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, oraz wszelkie inne składniki.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– Przelewy24 – Dodatkowa opłata w wysokości: 0% – brak zapłaty w ciągu 24h po złożeniu zamówienia, powoduje anulowanie tego zamówienia. 

– Wpłata na konto bankowe : 90249000050000453031875960 – Dodatkowa opłata w wysokości: 0 % – (Oczekiwanie na wpłatę za zamówienie 2 dni robocze, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane)

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Mi Bliskie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub przez formularz kontaktowy na stronie www.mibliskie.pl).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Umowy w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY    

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Antoni Liśkiewicz , Adres email: [email protected]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

– na piśmie na adres siedziby firmy

– lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Mi Bliskie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: [email protected]
 4. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 5. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 7. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mi Bliskie a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Regulamin Wypożyczalni Mi Bliskie

serwisu internetowego www.mibliskie.pl

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Serwis – serwis internetowy wypożyczania chust oraz akcesoriów dziecięcych dostępny pod adresem: https://mibliskie.pl którego właścicielem i administratorem jest Antoni Liśkiewicz, NIP: 6751327880, REGON: 381507672, ul. Kasztelańska nrt 28/14, 30-116 Kraków;
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi ewentualnymi załącznikami i dodatkami, określający zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Wypożyczalnię Mi Bliskie w ramach Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Wypożyczalnię Mi Bliskie.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, zawiera z Wypożyczalnią Mi Bliskie. umowę najmu na podstawie której wypożycza Rzecz za pośrednictwem Serwisu oraz na rzecz której świadczone są drogą elektroniczną przez Wypożyczalnię Mi Bliskie inne wskazane w Regulaminie usługi;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Wypożyczalnią Mi Bliskie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Wypożyczalnią Mi Bliskie czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Dostawca – przewoźnik działający na zlecenie Wypożyczalni Mi Bliskie, za pośrednictwem którego dokonywana jest dostawa oraz zwrot Rzeczy;
 • Rzecz – rzecz ruchoma – która jest oferowana Użytkownikom przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i która może być przedmiotem umowy wypożyczenia zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Wypożyczalnią Mi Bliskie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem Serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia z Wypożyczalnią Mi Bliskie umowy, na podstawie której Użytkownik wypożycza Rzecz;
 • Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Wypożyczalnię Mi Bliskie w związku z funkcjonowaniem Serwisu;

I

NFORMACJE OGÓLNE

 • Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Wypożyczalni Mi Bliskie, a także zasady działania Serwisu oraz świadczenia usług przez Wypożyczalnię Mi Bliskie, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu, uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od zawartej z Wypożyczalnię Mi Bliskie umowy, zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.
 • Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://mibliskie.pl którego właścicielem i administratorem jest Antoni Liśkiewicz, NIP: 6751327880, REGON: 381507672, ul. Kasztelańska nrt 28/14, 30-116 Kraków;
 • Wypożyczalnia Mi Bliskie za pośrednictwem Serwisu świadczy usługę wypożyczenia chust i akcesoriów dziecięcych (Rzeczy) oraz inne wskazane w Regulaminie usługi świadczone drogą elektroniczną. Umowa wypożyczenia Rzeczy zawierana w ramach Serwisu jest umową najmu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, poz. 1025, z póź zm.).
 • Zawarcie umowy wypożyczenia Rzeczy nie powoduje przeniesienia przez Wypożyczalnię Mi Bliskie na rzecz Użytkownika własności Rzeczy, a jedynie ustanawia prawo do korzystania z Rzeczy przez określony czas na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wypożyczalnia Mi Bliskie pozostaje wyłącznym właścicielem będących przedmiotem wypożyczenia Rzeczy.
 • Użytkownicy mogą skontaktować się z Wypożyczalnią Mi Bliskie zgodnie z niżej podanymi danymi:

-adres email: [email protected]
-listownie na adres siedziby firmy

 • W ramach korzystania z Serwisu, Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w tym naruszających dobra osobiste oraz inne prawa osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Wypożyczalni Mi Bliskie lub podmiotom trzecim związanych z działalnością Serwisu oraz oferowanymi Rzeczami. Użytkownik zobowiązany jest nie podejmować działań zmierzających do uzyskania w ramach Serwisu dostępu do danych, do którego nie jest uprawniony, w szczególności poprzez naruszenie zabezpieczeń.
 • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej we właściwej zakładce na stronie internetowej Serwisu.
 • Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu odnoszące się do Rzeczy (w tym w zakresie cen) nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy wypożyczenia Rzeczy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Wypożyczalnię Mi Bliskie.
 • Wypożyczalnia Mi Bliskie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu (w tym przerwy w funkcjonowaniu) spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika, w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie.

WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU

 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 • Do korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet (np. komputer, tablet, smartfon) i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym w celu dokonania Rejestracji, a także składania Zamówień w ramach Serwisu, konieczne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 • Serwis korzysta z plików cookies. Wszelkie informacje dotyczące korzystania z plików cookies przez Serwis znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej we właściwej zakładce na stronie internetowej Serwisu.
 • Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które są zdolne do zawierania wiążących umów w świetle obowiązującego prawa oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • Do składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu konieczne jest skorzystanie z formularza udostępnionego na stronie serwisu.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Zamówienia są realizowane przez Wypożyczalnię Mi Bliskie na terytorium Unii Europejskiej.
 • W celu wypożyczenia Rzeczy Użytkownik składa Zamówienie poprzez stronę internetową Serwisu.
 • Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • W celu złożenia Zamówienia Użytkownik wypełnia formularz Zamówienia, postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Serwisu.
 • Użytkownik składając Zamówienie, jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Wypożyczalnia Mi Bliskie nie odpowiada za nieprawidłową realizację Zamówienia (w tym niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Rzeczy) wynikającą z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności z powodu podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia Użytkownik jest informowany o otrzymaniu Zamówienia przez Wypożyczalnię Mi Bliskie za pośrednictwem wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 • W kolejnej wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Wypożyczalnia Mi Bliskie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, pomiędzy Użytkownikiem i Wypożyczalnią Mi Bliskie zostaje zawarta umowa najmu Rzeczy, na podstawie której Użytkownik wypożycza Rzecz od Wypożyczalni Mi Bliskie. na określony czas.
 • Użytkownik ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od Wypożyczalni Mi Bliskie wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. W tym celu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię Mi Bliskie o rezygnacji z Zamówienia.
 • Wypożyczalnia Mi Bliskie przystępuje do realizacji Zamówienia po zaksięgowaniu płatności z tytułu Zamówienia na rachunku bankowym 90249000050000453031875960
 • Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy. Realizacja Zamówienia rozumiana jest jako przekazanie skompletowanego Zamówienia Dostawcy w celu doręczenia Użytkownikowi na podany przez Niego adres dostawy.
 • Wraz z Rzeczą Użytkownikowi dostarczany jest paragon fiskalny lub faktura VAT z tytułu zapłaconej ceny wypożyczenia Rzeczy.
 • Okres wypożyczenia Rzeczy wynosi trzy miesiące kalendarzowe, przy czym pierwszym dniem wypożyczenia jest dzień doręczenia Rzeczy na podany przez Użytkownika adres dostawy.
 • Użytkownik dokonuje zwrotu wypożyczonej Rzeczy w ostatnim dniu wypożyczenia. W sytuacji, gdy ostatni dzień wypożyczenia Rzeczy przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, zwrot Rzeczy powinien nastąpić w pierwszym dniu roboczym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 • Przedłużenie okresu wypożyczenia Rzeczy wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalnię Mi Bliskie i wiąże się z naliczeniem opłaty za kolejny okres wypożyczenia. Opłata z tytułu przedłużenia okresu wypożyczenia jest każdorazowo indywidualnie ustalana z Użytkownikiem.
 • Nieodebranie przez Użytkownika Rzeczy w umówionym terminie, pomimo prawidłowej dostawy zgodnie z Zamówieniem, pozostaje bez wpływu na cenę oraz okres trwania wypożyczenia Rzeczy. W takim wypadku okres wypożyczenia pozostaje niezmieniony i liczony jest od pierwszego dnia wypożyczenia wskazanego w Zamówieniu. Użytkownik w celu ustalenia nowego terminu dostarczenia Rzeczy podejmuje kontakt bezpośrednio z Dostawcą.
 • W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa w terminach wskazanych w punkcie 10 powyżej, Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez przesłanie wiadomości na podany adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji Użytkownik ma prawo:
 • wybrać inny termin wypożyczenia tej samej Rzeczy, pod warunkiem dostępności Rzeczy w nowo wybranym terminie;
 • wybrać inną Rzecz do wypożyczenia, pod warunkiem dostępności Rzeczy w wybranym przez Użytkownika terminie. W sytuacji istnienia różnicy w cenie wypożyczenia pomiędzy Rzeczą wybraną pierwotnie, a Rzeczą nowo wybraną, Użytkownik będzie w zależności od sytuacji zobowiązany do uiszczenia dopłaty bądź uprawniony do uzyskania od Wypożyczalni Mi Bliskie zwrotu nadpłaty, co nastąpi w sposób analogiczny do sposobu dokonania płatności przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i Wypożyczalnia Mi Bliskie postanowią inaczej.
 • całkowicie zrezygnować z wypożyczenia Rzeczy. W razie rezygnacji Wypożyczalnia Mi Bliskie zwraca Użytkownikowi dokonaną przez niego płatność w sposób analogiczny do sposobu dokonania płatności przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i Wypożyczalnia Mi Bliskie postanowią inaczej.
 • W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu trwałej niedostępności Rzeczy Wypożyczalnia Mi Bliskie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia niedostępności Rzeczy, zawiadamia o tym Użytkownika i zwraca dokonaną przez niego płatność w sposób analogiczny do sposobu dokonania płatności przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i Wypożyczalnia Mi Bliskie postanowią inaczej.

CENY I PŁATNOŚĆ

 • Wszystkie ceny prezentowanych na stronie internetowej Serwisu Rzeczy są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy Rzeczy.
 • Do ceny wypożyczenia każdej Rzeczy doliczana jest kwota 5,00 zł tytułem obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie naprawy drobnych uszkodzeń Rzeczy.
 • Całkowity koszt Zamówienia obejmujący cenę wypożyczenia Rzeczy, koszty obowiązkowego ubezpieczenia naprawy drobnych uszkodzeń Rzeczy oraz koszty dostawy, wskazywany jest w toku składnia Zamówienia i jest widoczny dla Użytkownika przed zawarciem umowy wypożyczenia Rzeczy.
 • W ramach Serwisu dostępne są następujące formy płatności z tytułu dokonanych Zamówień:
 • płatność online kartą debetową/kredytową
 • szybki przelew elektroniczny dotpay
 • płatność za pomocą Karty Podarunkowej
 • Użytkownik może dokonać płatności z tytułu danego Zamówienia, częściowo za pośrednictwem Karty Podarunkowej oraz w pozostałej części innym sposobem płatności spośród wskazanych w punkcie 4 powyżej.
 • Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy 90249000050000453031875960 w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia powoduje anulowanie Zamówienia. O anulowaniu zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Wypożyczalnia Mi Bliskie zastrzega sobie prawo do zmiany cen Rzeczy oferowanych w Serwisie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej nie ma wpływu na Zamówienia złożone prz
 • ed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

DOSTAWA

 • Wyłącznie dostępną formą dostawy zamówionych przez Użytkownika Rzeczy jest wysyłka za pośrednictwem Dostawcy, będącego operatorem usług kurierskich.
 • Użytkownik jest informowany o kosztach dostawy w toku składania Zamówienia, które są widoczne dla Użytkownika przed zawarciem umowy wypożyczenia Rzeczy.
 • Koszty dostawy Rzeczy do Użytkownika, ponosi Sprzedawca.
 • Rzecz dostarczana jest na adres dostawy podany przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia.
 • Użytkownik zostanie poinformowany o wysłaniu przesyłki zawierającej zamówioną Rzecz przez Dostawcę oraz numerze przesyłki, poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 • Użytkownik zobowiązany jest do odebrania Rzeczy dostarczonej zgodnie z Zamówieniem.
 • W przypadku nieodebrania Rzeczy dostarczonej na adres Użytkownika zgodnie z Zamówieniem, w celu ustalenia nowego terminu dostarczenia Rzeczy przez Dostawcę Użytkownik podejmuje kontakt bezpośrednio z Dostawcą.
 • Na czas dostarczenia Rzeczy do Użytkownika składa się czas realizacji Zamówienia przez Serwis (skompletowanie i przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz jego przekazanie Dostawcy) oraz czas dostawy Rzeczy przez Dostawcę.
 • Czas dostawy Rzeczy przez Dostawcę wynosi maksymalnie 2 dni robocze od momentu przekazania Zamówienia przez Wypożyczalnię Mi Bliskie Dostawcy.
 • Wypożyczalnia Mi Bliskie nie odpowiada za nieprawidłowości w dostarczeniu Rzeczy do Użytkownika – w tym niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Rzeczy – wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności z uwagi na podanie nieprawidłowego adresu dostawy przez Użytkownika.
 • Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić stan przesyłki zawierającej zamówioną Rzecz po jej doręczeniu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub ubytków przesyłki, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dostawcę, a następnie Wypożyczalnię Mi Bliskie oraz spisać właściwy protokół w obecności pracownika Dostawcy potwierdzający nieprawidłowy stan przesyłki.

POSTĘPOWANIE Z RZECZĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 • Wszystkie oferowane w Serwisie Rzeczy znajdują się w prawidłowym stanie technicznym i estetycznym oraz są wolne od jakichkolwiek wad.
 • Od chwili odbioru Rzeczy do chwili zwrotu Rzeczy Użytkownik jest odpowiedzialny względem Wypożyczalnię Mi Bliskie z tytułu utraty (w tym kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Rzeczy.
 • Użytkownik nie może dokonywać samodzielnie, ani zlecać podmiotom trzecim jakichkolwiek ingerencji w Rzecz, w szczególności dokonywania jakichkolwiek poprawek krawieckich Rzeczy, niezależnie od ich charakteru i zakresu.
 • Użytkownik winien dokonywać czyszczenia rzeczy zgodnie z instrukcją zamieszczoną na metce składowej.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu Rzeczy czy też sposobu postępowania z Rzeczą Użytkownik jest zobowiązany skontaktować się z Wypożyczalnię Mi Bliskie przed podjęciem jakichkolwiek czynności.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do udostępnienia Rzeczy osobom trzecim do używania.
 • W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień punków 4, 5 lub 6 powyżej, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty (w tym kradzieży) Rzeczy.
 • Użytkownik zobowiązuje się dbać o wypożyczoną Rzecz oraz utrzymywać ją w należytym stanie technicznym i estetycznym przez okres trwania wypożyczenia.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zużycie Rzeczy w stopniu wykraczającym ponad zwykłe zużycie wynikające z prawidłowego korzystania z Rzeczy zgodnie z przeznaczeniem i Regulaminem, jej uszkodzenie, zniszczenie, zdekompletowanie, zaginięcie, utratę (w tym kradzież), jak również dokonanie jakiekolwiek ingerencji w Rzecz zmieniającej jej pierwotny stan.
 • W przypadku stwierdzenia przez Wypożyczalnię Mi Bliskie, iż zwrócona Rzecz znajduje się w nieprawidłowym stanie w stosunku do stanu w jakim została oddana Użytkownikowi do używania, zawiadomi o tym Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia Wypożyczalni Mi Bliskie zwróconej Rzeczy oraz prześle Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej opis stwierdzonych nieprawidłowości wraz z ewentualną dokumentacją fotograficzną.
 • Wysokość ewentualnej szkody jest ustalana przez Wypożyczalnię Mi Bliskie na podstawie oszacowania kosztów przywrócenia Rzeczy do prawidłowego stanu. W przypadku zaistnienia niemożliwości przywrócenia Rzeczy do stanu pierwotnego, utraty (w tym kradzieży) Rzeczy lub uszkodzeń, których naprawa wiąże się z nadmiernym w stosunku do wartości Rzeczy nakładem finansowym lub nakładem pracy, Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie kosztów nabycia nowej Rzeczy.
 • Użytkownik zostanie powiadomiony o ustalonej przez Wypożyczalnię Mi Bliskie wysokości szkody w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika i zobowiązany jest do zapłaty kwoty odszkodowania podanej w zawiadomieniu w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości z zawiadomieniem o wysokości szkody.

 

ZWROT RZECZY

 • Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Rzecz w ostatnim dniu wypożyczenia poprzez pozostawienie Rzeczy w jednym z punktów Dostawcy do godziny 13.00 lub zamówienie przyjazdu kuriera Dostawcy do godziny 13.00 pod adres Użytkownika w celu odbioru od Niego Rzeczy. Zwrotu Rzeczy należy dokonać na adres: Antoni Liśkiewicz Mi Bliskie ul. Kasztelańska 28/14 30-116 Kraków
 • Koszty zwrotu Rzeczy ponosi Kupujący, chyba że treść umowy wypożyczenia lub szczegółowe postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
 • Zwracaną Rzecz Użytkownik powinien zapakować w dedykowaną kopertę, która została dostarczona Użytkownikowi wraz z Rzeczą.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wypożyczalnię Mi Bliskie kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Rzeczy. Postanowienie zawarte w zdaniu powyżej ma zastosowanie również w sytuacji zwrotu Rzeczy w stanie niekompletnym.
 • Użytkownik zostanie powiadomiony o wysokości naliczonej w oparciu o postanowienia niniejszego punktu Regulaminu kary umownej w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika i zobowiązany jest do zapłaty kwoty z tego tytułu podanej w zawiadomieniu, w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości z zawiadomieniem o wysokości naliczonej kary umownej.
 • Wypożyczalnia Mi Bliskie jest uprawniony do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej należnej zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu Regulaminu w przypadku poniesienia szkody o wyższej wartości niż kara umowna.

WYMIANA RZECZY

 • Użytkownik jest uprawniony do wymiany dostarczonej Rzeczy na inną dostępną w wybranym terminie Rzecz na warunkach opisanych w niniejszym Dziale.
 • Użytkownik może dokonać wymiany Rzeczy pod warunkiem zawiadomienia Wypożyczalni Mi Bliskie w terminie 24 godzin od momentu dostarczenia Rzeczy o chęci dokonania wymiany Rzeczy, składając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Wypożyczalni Mi Bliskie podany w Dziale II niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik może dokonać wymiany Rzeczy na inną Rzecz pod warunkiem zwrotu pierwotnie wypożyczonej Rzeczy w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim ta Rzecz została dostarczona Użytkownikowi, w szczególności kompletnym, nieuszkodzonym, nienoszącym śladów użytkowania, niezabrudzonym, z nienaruszonymi oryginalnymi metkami zabezpieczającymi.
 • Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Rzecz następnego dnia roboczego po dniu wysłania zgłoszenia wymiany Rzeczy, poprzez pozostawienie Rzeczy w jednym z punktów Dostawcy do godziny 13.00 lub zamówienie przyjazdu kuriera Dostawcy do godziny 13.00 pod adres Użytkownika w celu odbioru od Niego Rzeczy.
 • Niezachowanie terminów zwrotu opisanych w punkcie 4 powyżej, powoduje wygaśnięcie uprawnienia do wymiany Rzeczy.
 • Koszty ponownej dostawy Rzeczy w związku z dokonywaną wymianą, każdorazowo ponosi Użytkownik.
 • W sytuacji istnienia różnicy w cenie wypożyczenia pomiędzy Rzeczą wybraną pierwotnie, a Rzeczą nowo wybraną, Użytkownik może być w zależności od sytuacji zobowiązany do uiszczenia dopłaty, bądź uprawniony do uzyskania od Wypożyczalnię Mi Bliskie zwrotu nadpłaty co nastąpi w sposób analogiczny do sposobu dokonania płatności przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i Wypożyczalnię Mi Bliskie postanowią inaczej.

REKLAMACJE.

 • Wypożyczalnia Mi Bliskie jest zobowiązane do dostarczenia Użytkownikowi Rzeczy wolnej od wad fizycznych i prawnych.
 • Wypożyczalnia Mi Bliskie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za wady Rzeczy na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, poz. 1025, z późn. zm.), w szczególności art. 664 Kodeksu cywilnego. W przypadku Użytkowników, którzy dokonują zawarcia umowy wypożyczenia Rzeczy działając jako Przedsiębiorcy odpowiedzialność Wypożyczalni Mi Bliskie z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 • Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w przypadku nieprawidłowego wykonania umowy wypożyczenia Rzeczy przez Wypożyczalnię Mi Bliskie, w szczególności gdy dostarczona Rzecz jest wadliwa lub niezgodna z Zamówieniem.
 • Użytkownik może dokonać zgłoszenia reklamacji pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Wypożyczalni Mi Bliskie, na adresy podane w Dziale II niniejszego Regulaminu.
 • W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej Użytkownik powinien podać w zgłoszeniu reklamacji dane dotyczące Zamówienia, dane Użytkownika składającego reklamację, zwięzły opis wady Rzeczy lub innych nieprawidłowości wykonania usługi wypożyczenia, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, oraz żądania Użytkownika w związku ze zgłaszaną reklamacją.
 • Wypożyczalnia Mi Bliskie ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia informując Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika.
 • Użytkownik może również zgłosić reklamację w związku z świadczeniem przez Wypożyczalnię Mi Bliskie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wypożyczalni Mi Bliskie podany w Dziale II niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody zgłoszenia reklamacji. Wypożyczalnia Mi Bliskie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • W przypadku wystąpienia ewentualnych braków zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego przez Użytkownika, Wypożyczalnia Mi Bliskie zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 • W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.).
 • Użytkownik będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej z Wypożyczalnię Mi Bliskie umowy wypożyczenia Rzeczy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w punktach 11-13 niniejszego Działu, z zastrzeżeniem punktu 17 i następnych niniejszego Działu.
 • Termin 14 dniowy biegnie od daty zawarcia umowy wypożyczenia Rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Wypożyczalnię Mi Bliskie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy wypożyczenia Rzeczy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy Wypożyczalnię Mi Bliskie podane w dziale II niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Wypożyczalnia Mi Bliskie niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy Wypożyczalnia Mi Bliskie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia Rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wypożyczalnię Mi Bliskie).
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Wypożyczalnia Mi Bliskie może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Rzeczy na adres Wypożyczalni Mi Bliskie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić Rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Wypożyczalnię Mi Bliskie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Rzeczy przez Konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Antoni Liśkiewicz ul. Kasztelańska 28/14 30-116 Kraków
 • Bezpośrednie koszty zwrotu Rzeczy ponosi Konsument.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wypożyczalnię Mi Bliskie, Wypożyczalnia Mi Bliskie nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Rzeczy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 • Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Wypożyczalnię Mi Bliskie przyjął jego ofertę (poinformował o przyjęciu Zamówienia do realizacji), oferta przestaje wiązać.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Wypożyczalnia Mi Bliskie wykonało w pełni usługę, a Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Wypożyczalnię Mi Bliskie utraci prawo do odstąpienia od umowy i oświadczył, iż wyraża na powyższe zgodę.
 • Wykonanie usługi w pełni następuje z chwilą doręczenia Rzeczy za pośrednictwem Dostawcy na adres Konsumenta podany w Zamówieniu.
 • Konsument niniejszym oświadcza, że został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia przez Wypożyczalnię Mi Bliskie, że utraci prawo do odstąpienia od umowy z momentem doręczenia Konsumentowi Rzeczy i wyraża na powyższe zgodę.

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA

 • Niezależnie od postanowień działu XII niniejszego Regulaminu oraz z poszanowaniem dla tych postanowień, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy w terminie 24 godzin od momentu dostarczenia Rzeczy.
 • Warunkiem skorzystania z powyższego uprawnienia jest zwrot Rzeczy w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim Rzecz została dostarczona Użytkownikowi, w szczególności kompletnym, nieuszkodzonym, nienoszącym śladów użytkowania, niezabrudzonym, z nienaruszonymi oryginalnymi metkami zabezpieczającymi.
 • Użytkownik odstępuje od umowy wypożyczenia Rzeczy składając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Wypożyczalni Mi Bliskie podany w Dziale II niniejszego Regulaminu.
 • Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia, umowę wypożyczenia Rzeczy uważa się za niezawartą.
 • Użytkownik, który odstąpił od umowy zobowiązany jest zwrócić Rzecz następnego dnia roboczego po dniu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, poprzez pozostawienie Rzeczy w jednym z punktów Dostawcy do godziny 13.00 lub zamówienie przyjazdu kuriera Dostawcy do godziny 13.00 pod adres Użytkownika w celu odbioru od niego Rzeczy.
 • Niezachowanie terminów zwrotu opisanych w punkcie 6 powyżej, powoduje , że oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy traktuje się jako niebyłe, zaś umowa wypożyczenia trwa nadal zgodnie z warunkami Zamówienia.
 • Koszty bezpośrednie zwrotu Rzeczy ponosi Użytkownik.
 • W przypadku odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy Wypożyczalnia Mi Bliskie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zwróconej Rzeczy do Wypożyczalni Mi Bliskie zwraca Użytkownikowi otrzymaną od Niego płatność, za wyjątkiem kosztów dostawy.
 • Zwrot płatności przez Wypożyczalnię Mi Bliskie zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i Wypożyczalnię Mi Bliskie postanowią inaczej.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność względem Wypożyczalnię Mi Bliskie za zmniejszenie wartości Rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Rzeczy, w tym w szczególności za uszkodzenie Rzeczy, zabrudzenie, niekompletność.

ZAKRES BEZPŁATNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH W RAMACH SERWISU.

 • Wypożyczalnia Mi Bliskie świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące bezpłatne usługi elektroniczne:
 • Formularz Kontaktowy
 • Newsletter
 • Wypożyczalnia Mi Bliskie świadczy powyższe usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Wszelkie ewentualne zmiany w zakresie zasad świadczenia wskazanych wyżej usług będą dokonywane w sposób właściwy dla procedury zmiany niniejszego Regulaminu opisanej w Dziale XVIII Regulaminu.
 • Usługa Formularz kontaktowy umożliwia Użytkownikowi wysyłanie za pomocą formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej Serwisu zapytań do Wypożyczalnię Mi Bliskie. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie poprzez zaprzestanie wysyłania zapytań do Wypożyczalnię Mi Bliskie.
 • Usługa Newsletter polega na wysyłaniu do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowościach w ofercie Wypożyczalni Mi Bliskie, aktualnych promocjach, eventach organizowanych przez Wypożyczalnię Mi Bliskie oraz innych informacji o produktach i usługach oferowanych przez Wypożyczalnię Mi Bliskie w ramach Serwisu.
 • Warunkiem otrzymywania informacji w drodze usługi Newsletter jest wyrażenie przez Użytkownika zgody. Użytkownik może zapisać się do usługi Newsletter wybierając odpowiednią zakładkę w Serwisie i wpisując swój adres poczty elektronicznej, na który chce otrzymywać informacje, w formularzu rejestracji do usługi Newsletter.
 • Użytkownik otrzymuje niezwłocznie na podany w formularzu rejestracji do usługi Newsletter adres poczty elektronicznej potwierdzenie zarejestrowania. Przesłanie potwierdzenia rejestracji w usłudze Newsletter jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 • Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter.
 • Wypożyczalni Mi Bliskie przysługuje uprawnienie do zablokowania dostępu do wskazanych w niniejszym punkcie nieodpłatnie świadczonych usług w przypadku stwierdzenia, iż jest to niezbędne dla bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania Serwisu, stwierdzenia iż Użytkownik podejmuje nieuprawnione działania, w tym zagrażające prawidłowości i bezpieczeństwu działania Serwisu, sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, dobrym obyczajami. Wypożyczalnia Mi Bliskie powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do świadczonych nieodpłatnie usług elektronicznych, jego powodach oraz przewidywanym czasie blokowania dostępu.

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 • Użytkownik będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności powiatowi (miejscy) rzecznicy praw Konsumenta, organizacje społeczne w ramach swych zadań statutowych lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentówdostępnej pod adresem  https://www.uokik.gov.pl/ HYPERLINK “https://www.uokik.gov.pl/”.
 • Wypożyczalnia Mi Bliskie informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień w nim zawartych.
 • Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • Treść niniejszego Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej Serwisu i może zostać utrwalona przez

Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Internetowej Serwisu.

 • Wypożyczalnia Mi Bliskie może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Wypożyczalnia Mi Bliskie poinformuje Użytkowników o planowanych zmianach poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu informacji o planowanej zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wypożyczalnię Mi Bliskie.
 • Zmiany Regulaminu nie mają wpływają na Zamówienia złożone do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu. W odniesieniu do tych Zamówień stosowane są postanowienia Regulaminu w wersji dotychczasowej.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.